Свойства

Корзина

Продуктов нет

Претензии

Reklamační řád

Odpovědnost za vady, Záruka

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 612 a násl. občanského zákoníku).

 2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tom odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

 3. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

 4. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).

 5. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny Tržiště 25, Karlovy Vary. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

 6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

Misto a způsob reklamace

 1. Kupující uplatňuje reklamaci zasláním na adresu Tržiště 25, Karlovy Vary

 2. Přikládá kopii faktury, případně popis závady nebo označením místa závady

 3. Jakmile zásilka dorazí zpět k nám, obdržíte potvrzení o tom, jak budeme postupovat při řešení reklamace a o době jejího trvání v zákonem stanoveném rozsahu.

 4. Zboží musí být čisté, zabalené v originálním obalu včetně visaček.

 5. Zásilka musí být kompletní.

 6. Zboží bude vyměněno,

ODSTRANITELNÉ ZÁVADY

 1. Za odstranitelnou vadu se považuje taková vada, kdy její odstranění (opravou) neutrpí vážněji vzhled, funkce a kvalita výrobku a jejíž odstranění lze provést bez zbytečného odkladu.

 2. U výskytu odstranitelné vady má kupující právo požadovat její bezplatné, včasné a řádné odstranění. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

 3. Vyskytne-li se odstranitelná vada na zboží, které nebylo ještě použito, může kupující podle své volby požadovat buď její bezplatné, včasné a řádné odstranění nebo výměnu zboží, příp. odstoupit od smlouvy.

 

NEODSTRANITELNÉ VADY

 1. Za neodstranitelnou vadu se považuje taková vada, která brání řádnému užívání výrobku a kterou nelze odstranit nebo vyskytnou-li se na výrobku součastně tři vady, které brání jeho řádnému užívání.

 2. Za neodstranitelnou vadu se dále považuje i vada, která nebrání řádnému užívání výrobku, avšak kterou nelze bez zbytečného odkladu odstranit nebo jejímž odstranění, by utrpěl vzhled nebo kvalita výrobku.

 3. Jde-li o vadu neodstranitelnou, nezpůsobenou nedbalostí při užívání samotným spotřebitelem, má kupující právo požadovat:

  1. výměnu zboží za bezvadné nebo

  2. odstoupení od kupní smlouvy v případě, že charakter neodstranitelné vady brání řádnému užívání věci. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jesliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.

 4. V případě, že charakter neodstranitelné vady nebrání řádnému užívání věci jako věci bez vady (např.vady estetické, vzhledu apod.) má kupující právo, nepožaduje-li výměnu věci, na přiměřenou slevu kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Při poskytování slevy se přihlíží k charakteru vady, stupni a způsobu opotřebení výrobku, délce jeho užívání a k možnostem jeho další užití.

 5. V případě odstoupení od smlouvy je kupujícímu vrácena zaplacená částka na jím uvedený bankovní účet.